Kancelaria zajmuje się obroną w postępowaniu karnym oraz wykroczeniowym na wszystkich etapach postępowania, a w szczególności:

a/ Postępowanie przygotowawcze:

 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję i Prokuraturę;
 • udział w przesłuchaniach w toku śledztw i dochodzeń;
 • reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu;
 • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych;
 • składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa i in.

b/ Postępowanie sądowe:

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym;
 • reprezentacja na posiedzeniach i rozprawach;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, interwenienta;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego;
 • bezpośredni kontakt z klientem w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych.

c/ Postępowanie wykonawcze:

 • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary;
 • składanie wniosków i o przerwę w wykonaniu kary;
 • składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • postępowanie o ułaskawienie;
 • reprezentowanie przed sądem — również na posiedzeniach wyjazdowych w zakładach karnych i aresztach śledczych.