• o zapłatę;
 • o eksmisję;
 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • o dział spadku;
 • o zachowek;
 • o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, hipoteka, służebności (gruntowe, osobiste);
 • odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i szkody na osobie;
 • odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym;
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym w tym wniosek o dokonanie wpisu księdze wieczystej lub o wykreślenie wpisu;
 • o stwierdzenie nabycia spadku;
 • odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej;
 • o zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną;
 • o zmianę lub uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • związanych z prawem konsumenckim;
 • nieruchomości (grunt, działka, budynek, lokal);
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone przez organy państwowe;
 • nabycie, utrata i przeniesienie własności;
 • spory pomiędzy przedsiębiorcami ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z prawem budowlanym — kary umowne, roboty dodatkowe, jakość wykonanej usługi itd.